OhoTV Suomi

Jokainen hetki on liven arvoinen

Kuva: pexels.com

Suorittaminen työpaikalla voi olla pakonomaista – harjoittele itsemyötätuntoa psykoterapeutin vinkeillä

Suorituskeskeisyys leimaa nykypäivän työelämää. Ihmiset ovat kuitenkin erilaisia siinä, kuinka intensiivisesti he ottavat vaatimuksia kantaakseen. Moni tunnistaa työpaikan suorittajan, jolla on aina kiire jonkin asian parissa. Pahimmillaan suorittaja voi kärsiä pakonomaisesta suorittamisen tarpeesta, jossa oma arvo määrittyy suoritusten ja onnistumisten kautta. Kun työelämän paineet ja vaatimukset kasvavat koko ajan, miten voi saavuttaa kokemuksen siitä, että on riittävän hyvä?

– Liiallinen suorittaminen voi rakentua monesta eri lähtökohdasta, kuten ylitunnollisuudesta, kiltteydestä tai rajojen asettamisen vaikeudesta. Toisilla kokemus omasta hyvyydestä rakentuu onnistumisten varaan. Tällöin vastoinkäymiset ja epäonnistumiset aiheuttavat usein suhteettoman suuren reaktion. Nämä henkilöt kärsivät usein heikosta omanarvontunnosta, kommentoi Mehiläisen johtava psykoterapeutti Anna Valjakka.

Omanarvontunnolla Valjakka tarkoittaa ihmisen kokemusta itsestä hyvänä ja arvokkaana ihmisenä. Omanarvontunto rakentuu lapsuudessa ja siihen vaikuttaa esimerkiksi se, miten lapsi on tullut kohdatuksi kasvuvuosinaan.

Myöhemmät kokemukset muovaavat omanarvontuntoa

Vaikka omanarvontunto rakentuu pitkälti lapsuudessa, myös myöhemmät kokemukset ja ihmissuhteet muovaavat sitä. Esimerkiksi Valjakka nostaa työpaikan ja sen ilmapiirin vaikutukset työntekijän omanarvontuntoon.

– Tärkeää on, että ihminen tulee hyväksytyksi sellaisena kuin hän on. Se, miten työpaikalla käsitellään virheitä ja epäonnistumisia ja millainen suhde työntekijällä on esihenkilöönsä, vaikuttaa paljon. Jos työpaikalla vallitsee pelolla johtamisen kulttuuri, jossa onnistumisista palkitaan ja virheistä rankaistaan, huonon omanarvontunnon omaava työntekijä alkaa suorittamaan entistä enemmän.

Usein heikosta omanarvontunnosta kärsivä ihminen pyrkii kompensoimaan kokemusta omasta huonoudestaan tekemällä jatkuvasti lisää. Kompensoiva käytös voi kuitenkin aiheuttaa hyvinkin nopeasti oireita ja ajan mittaan johtaa uupumiseen.

– Heikosta omanarvontunnosta kärsivät ihmiset voivat suorittaessaan kohdata myös monenlaisia kehollisia oireita, kuten rauhoittumisen vaikeutta ja ylikierroksilla käymistä. Tämä syventää uupumistilaa hyvinkin nopeasti, Valjakka toteaa.

Apua paineisiin ja vaatimuksiin itsemyötätunnosta

Suorittamiskierteen katkaisemiseksi Valjakka kehottaa paineiden ja vaatimusten kanssa kamppailevaa kuuntelemaan tapaa, jolla itselle puhuu.

– Jos on paha olla, on hyvä miettiä, miten itselleen puhuu. Jos haukut ja moitit itseäsi tekemättömistä töistä tai epäonnistumisista, kysy itseltäsi, voisinko reagoida tähän toisin? Omaa pahaa oloa voi helpottaa itsemyötätunnon avulla. Se on usein erityisen tehokasta niille, jotka kärsivät heikosta omanarvontunnosta.

Itsemyötätunnolla tarkoitetaan yksinkertaisimmillaan ihmisen kykyä tunnistaa omaa kärsimystä ja halua helpottaa omaa oloa.

– Itsemyötätunto ei kuitenkaan tarkoita sitä, että hyväksyy kaiken. Esimerkiksi työpaikalla ei pidä ottaa vastaan epäreilua käytöstä. Omien rajojen vetämistä ja itsemyötätuntoa voi harjoitella vähitellen. Usein ne, jotka kykenevät olemaan toisille myötätuntoisia oppivat kyllä olemaan myötätuntoisia myös itselleen, Valjakka sanoo.

Itsemyötätunnon on havaittu muun muassa lievittävän itsekriittisyyttä ja stressiä sekä vähentävän epäonnistumisen pelkoa.

Kolme keinoa harjoitella itsemyötätuntoa

Itsemyötätuntoa voi harjoitella tarkkailemalla omaa sisäistä puhetta: mitkä ovat ne sanat, joita käytät ja miten ne itsellesi sanot. Äänensävyllä on itsemyötätunnon kannalta valtava merkitys, joten keskity siihen, millä tavalla asian sanot sen sijaan mitä sanoja valitset.

Harjoittele myös hyväksyvää läsnäoloa. On tärkeää hyväksyä tunteet sellaisena kuin ne ovat. Vastoinkäymiset kuuluvat elämään, joten negatiivisiakaan tunteita ei pyritä poistamaan. Sen sijaan pahan olon toteaminen ja nimetyn tunteen kanssa olemisen opettelu on tärkeää.

Itsemyötätuntoa voi harjoitella helposti palauttamalla mieleensä myötätuntoisen ihmisen ja visualisoimalla valitsemansa henkilön puhumassa itselleen vaikeassa tilanteessa. Itsemyötätunnossa on lopulta kyse ystävällisestä puheesta itselle. Sitä voi siis helpottaa ajatus myötätuntoisesta ihmisestä kannustamassa tai ajatus siitä, että puhuu itselle, kuin puhuisi ystävälleen.

Lähde: Mehiläinen