OhoTV Suomi

Jokainen hetki on liven arvoinen

Kuva: pexels.com

Helsinki panostaa luonnon monimuotoisuuden turvaamiseen

Helsingin uusi Luonnon monimuotoisuuden turvaamisen toimintaohjelma (LUMO-ohjelma) asettaa kunnianhimoiset tavoitteet ja listaa yli 90 toimenpidettä viheryhteyksien, luontotyyppien ja lajien elinympäristöjen säilyttämiseksi ja parantamiseksi kaupungissa. Ohjelman keskeinen tavoite on luonnon monimuotoisuuden turvaamisen integroiminen kaikkeen kaupungin toimintaan.

Helsingin ainutlaatuinen luonto on osa kaupungin vetovoimaa. Yli kolmannes Helsingin pinta-alasta on viheralueita, jotka muodostavat metsien, niittyjen ja puistojen vaihtelevan verkoston. Merialueet ja saaristo ovat oleellinen osa kaupungin luonnetta. Helsingin luonto on lähtökohdiltaan rikas. Pääkaupungissa elää ihmisen rinnalla noin 1000 kasvilajia, 150 lintulajia ja lähes 50 nisäkäslajia.

Helsingin kaupunki toteaa tiedotteessaan, että asukkaat arvostavat lähiluontoa ja luonnon terveyshyödyistä on tutkittua tietoa. Kaupunki aikookin panostaa luonnon monimuotoisuuden vaalimiseen.

– Helsingin tärkeät, laajat viheralueet säilytetään ja niiden välisiä yhteyksiä kehitetään eliölajien ja ihmisen hyvinvoinnin tukemiseksi. Samalla luontotyyppien ja lajiston säilyminen turvataan ja niiden tilaa seurataan. Rakennetuilla viheralueilla luonnon monimuotoisuuteen panostetaan entistä enemmän, toteaa apulaispormestari Anni Sinnemäki tiedotteessa.

Kaupunki on ilmoittanut edistävänsä luonnon kestävää virkistyskäyttöä ja tukevansa asukkaiden toimintaa luonnon monimuotoisuuden hyväksi. Lisäksi luontoon tutustumista helpotetaan ympäristökasvatuksella, viestinnällä sekä järjestämällä ulkoilu- ja retkeilypalveluja.

– Ilmastokriisin ohella ihmiskunnan tärkeimpiä tehtäviä on torjua luonnon monimuotoisuuden heikkenemistä. Ilmaston lämpenemistä ja biodiversiteettikriisiä on myös ratkottava yhdessä. Helsingissä monimuotoisen luonnon vaalimisella ja luonnonsuojelulla on asukkaiden vahva tuki: helsinkiläiset arvostavat kaupungin luontoa ja kaipaavat yhteyttä siihen. Tämän ohjelman avulla Helsinki toimii luonnon monimuotoisuuden vaalimiseksi aiempaa määrätietoisemmin, yhdessä asukkaiden kanssa, Sinnemäki lisää.

LUMO-ohjelma hyväksyttiin Helsingin kaupunkiympäristölautakunnassa 20.4.2021. Toimintaohjelman laatimiseen osallistui laaja joukko kaupungin, yliopistojen ja tutkimuslaitosten tutkijoita ja muita asiantuntijoita sekä asukas- ja luontojärjestöjä. Ohjelman valmisteluun liittyneet seminaarit, työpajat ja nettikyselyt ovat olleet kaikille avoimia.

LUMO-ohjelma toteuttaa luonnon monimuotoisuuden osalta Helsingin toimia EU-komission Green City Accord -aloitteessa. Helsinki allekirjoitti aloitteen ensimmäisten kaupunkien joukossa joulukuussa 2020.

Lähde: Helsingin kaupunki