OhoTV Suomi

Jokainen hetki on liven arvoinen

Kuva: unsplash.com

Tekoälystä hyötyjä työn kehittämiseen verkossa

Työn kehittämisessä käytettävillä oppimisalustoilla hyödynnetään tekoälyä esimerkiksi kielen analysoinnissa sekä keskustelujen luokittelussa ja jäsentämisessä.

Tekoäly työn kehittämisen tueksi (TekeT) -tutkimuksen mukaan näitä luonnollisen kielen analyysiin perustuvia tekoälytoiminnallisuuksia voidaan valjastaa palvelemaan työyhteisön yhteistä kehittämistä ja vuorovaikutteista oppimista.

– Tekoälytyökalut ovat hyvä apu etenkin silloin, kun keskusteluja ja kommentteja on alustalla runsaasti tai ryhmä on suuri. Niiden avulla voi vetää keskusteluja yhteen ja ohjata osallistujia kohti heitä kiinnostavia sisältöjä. Tekoälytyökalujen avulla tuotetut koosteet toimivat myös virikkeenä uusille keskusteluille ja näkökulmille, kertoo Työterveyslaitoksen erityisasiantuntija Anna-Leena Kurki.

Tutkitun Howspace-alustan tekoälytyökaluilla voidaan teemoittaa keskustelua, nostaa esiin avainsanoja ja jatkaa keskustelua tekoälyn kiteyttämistä teemoista. Lisäksi tekoälyn avulla voidaan tunnistaa tunnetiloja keskustelusta tai tiivistää runsaskin keskustelu muutamaksi ydinlauseeksi.

Kehittämistyötä verkossa ohjaavat kouluttajat ja fasilitoijat näkevät tekoälytyökalujen käytössä lukuisia hyötyjä. Työkalujen avulla tekstiaineiston läpikäyminen on nopeampaa ja keskustelun sisällön hahmottaminen helpompaa. Ymmärrys keskustelun tuloksista kirkastuu, ja tekoälykooste voi toimia jatkokeskustelun virittäjänä. Tekoäly tuo myös näkyväksi ajattelun eroja, mistä saattaa syntyä uusia oivalluksia.

Ongelmatonta tekoälytyökalujen käyttö ei kuitenkaan ole ja työkaluihin liittyykin vielä kehittämistarpeita. Parannettavaa on vielä etenkin tekoälyn tekemien koosteiden laadussa, luotettavuudessa ja ymmärrettävyydessä.

Maksuton opas verkkofasilitoijien avuksi

Tekoäly tukee hyvin työn kehittämistä verkossa, mutta yksinään se ei riitä. Onnistuneen kehittämisen lähtökohtia ovat turvallinen ja luottamuksellinen oppimisilmapiiri sekä tuki ja ohjaus.

– Digitaalisella alustalla tapahtuva kehittäminen edellyttää ohjaajalta uudenlaista osaamista. Kehittämisessä keskiössä on yhteistyön fasilitointi tiedon jakamisen sijaan, ja tässäkin tekoälytyökalut ovat avuksi. Vuorovaikutuksen syntymiseen on panostettava monin eri tavoin, sillä verkossa se voi helposti jäädä vähäiseksi tai pinnalliseksi, painottaa Anna-Leena Kurki.

Tekoäly työn kehittämisen tueksi -hankkeen tuloksia on tuotu kaikkien ulottuville maksuttomalla Kehitä työtä verkossa! Vuorovaikutteinen kehittäminen tekoälyn tuella -oppaalla. Opas on lyhyt johdanto digitaaliseen fasilitointiin, joka on yksi tulevaisuuden työelämän perustaidoista.

Opas tarjoaa vinkkejä tekoälytyökalujen käyttöön ja laajemminkin työn vuorovaikutteiseen kehittämiseen digitaalisilla oppimisalustoilla. Opas löytyy osoitteesta: Kehitä työtä verkossa! Vuorovaikutteinen kehittäminen tekoälyn tuella | Työterveyslaitos (ttl.fi)