OhoTV Suomi

Jokainen hetki on liven arvoinen

Väitös: Kuulumisen tunne ei asetu joko–tai-ajatteluun

Kun yksilö muuttaa maasta toiseen, hän joutuu väistämättä tarkastelemaan suhdettaan menneisyyteen. Samaan aikaan uudet kokemukset saavat pohtimaan minäkuvaa. Vanhojen kokemusten ja uusien kokemusten välinen vuoropuhelu tuottaa Tiina Määtän mukaan tuoreita näkökulmia siihen, miten ihminen kokee itsensä ja paikkansa maailmassa.

Yhteiskuntatieteiden maisteri Tiina Määttä tutkii kuulumista käsitteellistävässä väitöskirjassaan, millä tavoin Suomeen muuttaneet sovittavat menneisyyden kokemuksia uuden ympäristön tuomiin haasteisiin ja mahdollisuuksiin. Määttä huomauttaa, että myös sosiaalityössä olisi hyvä muistaa, että tarve kuulua johonkin ohjaa jokaisen käyttäytymistä.

– Kuulumisen kokemukset syntyvät usein hyvin tavallisissa vuorovaikutustilanteissa, jotka voivat tapahtua myös toisilleen entuudestaan tuntemattomien ihmisten välillä. Kohtaamisia määrittää yleisinhimillinen tarve jakaa kokemus- ja ajatusmaailmoja, Määttä pohtii.

Tutkimuksen aineiston muodostavat maahanmuuttajataustaisten henkilöiden haastattelut. Määttä analysoi niitä tarkastellen arvoja, tunteita ja tekoja, joita haastateltavat yhdistivät identiteetin, paikan ja kuulumisen teemoihin.

– Tutkimus kyseenalaistaa sosiaalityön käytännöissä ja tutkimuksessa perinteisen joko–tai-ajattelun koskien kuulumisen dynamiikkaa. Tällainen ajattelu ei huomioi, että ihmisten vuorovaikutussuhteet ja kuulumista määrittävät tekijät ovat moninaisia. Määttä toivookin lisää sekä–että-puhetta sosiaalityöhön. Toisin sanoen, olisi tärkeää hyväksyä se, että on mahdollista kuulua useampaan paikkaan ja ryhmään yhtä aikaa.

– Ihmisiä yhdistää kyky luoda uusia merkityksiä ja juuri tämä edesauttaa oman paikan löytämistä. Sosiaalityön käytännössä tulisikin antaa tilaa yksilöllisille strategioille, jotka ovat yhteydessä henkilön ainutlaatuiseen tapaan katsoa maailmaa.

– On keskeistä ymmärtää, millä tavoin henkilön omien tavoitteiden huomioiminen voi edesauttaa kiinnittymistä yhteiskuntaan. Ei ole tarkoituksenmukaista tai todenmukaista olettaa taustan määrittelevän ihmistä. Oman paikan etsiminen on luova prosessi, joka voi parhaimmillaan rikastuttaa yksilön elämää ja sen lisäksi yhteiskuntaa, Määttä lopettaa.Yhteiskuntatieteen maisteri Tiina Määtän sosiaalityön alaan kuuluva väitöskirja Migrant identity orientations and sense of place and belonging reimagined via transitions through liminal spaces tarkastetaan julkisesti Tampereen yliopiston yhteiskuntatieteen tiedekunnassa lauantaina 13.08.2022 klo 12.00 Pinni B -rakennuksen salissa 1096 (Kanslerinrinne 1). Vastaväittäjänä toimii dosentti Satu Ranta-Tyrkkö Jyväskylän yliopistosta. Kustoksena toimii professori Kirsi Juhila yhteiskuntatieteen tiedekunnasta.

Lähde: Tampereen Yliopisto