OhoTV Suomi

Jokainen hetki on liven arvoinen

Kuvaaja: MART PRODUCTION

Yli 40 prosenttia ei ole varautunut työttömyyteen – heikoimmin varautuvat suurimmassa riskissä olevat

Kuvaaja: MART PRODUCTION

Melkein puolet suomalaisista pitää työttömyyttä erittäin epätodennäköisenä. Vajaa viidennes suunnittelee vaihtavansa työpaikkaa oma-aloitteisesti epävarmasta taloustilanteesta huolimatta.

Hieman alle puolet suomalaisista näkee työttömyyden erittäin epätodennäköisenä seuraavan vuoden aikana, selviää OP Ryhmän Taloustutkimuksella teettämästä kyselytutkimuksesta. Tutkimukseen vastanneista työttömyyden näkee erittäin epätodennäköisenä tai melko epätodennäköisenä jopa yli 70 prosenttia. Poikkeuksellisen tuloksesta tekee se, että vallitseva epävarma taloudellinen tilanne on yleensä omiaan horjuttamaan uskoa työllisyyteen. 

– Ylipäätänsä oman alan työtilanteeseen suhtaudutaan positiivisesti, mikä on hieno asia. Suomalaisten luotto omaan työtilanteeseen on kuitenkin ristiriidassa Tilastokeskuksen kuluttajaluottamusindikaattorin kanssa, joka on painunut viime vuoden aikana hyvin matalaksi, OP-Henkivakuutuksen toimitusjohtaja Sari Heinonen sanoo.

Suomalaisista 44 prosenttia sanoo tutkimuksessa, että ei ole varautunut työttömyyden varalle ja 13 prosenttia ei osaa sanoa, onko varautunut. 

– Työikäisistä työttömyyden varalle ovat varautuneet huonoiten nuorimpien lisäksi 50–64-vuotiaat. Heistä 39 prosenttia kertoo varautuneensa työttömyyteen. Se on vähän, sillä samasta ikäluokasta 64 prosenttia ajattelee, että työpaikan vaihtaminen olisi melko tai hyvin hankalaa. Eläkeikää lähestyvät työntekijät siis tiedostavat riskin työllistymisen vaikeudesta, mutta eivät varaudu, Heinonen sanoo.

Työttömyyteen varautuminen voi tuntua haastavalta, mutta taloudellisia vaikutuksia on tärkeää miettiä.

– Melko moni suomalainen kokee työttömyyden jossain kohtaa elämää. Palkkatulo ja sen suuruus ovat sidoksissa moneen asiaan, joten taloudellisen puskurin varaaminen on välttämätöntä. Yllättäviä lisäkustannuksia voi syntyä myös, jos joutuu luopumaan muun muassa työterveyspalveluista, Heinonen jatkaa.

Työntekijöitä sitoutetaan tulospalkkauksen lisäksi vakuutuksilla ja eläkeratkaisuilla

Korona-aikana työmarkkinoilla puhuttiin suuresta irtisanoutumisaallosta. Nyt oma-aloitteisesti työpaikan vaihtoa vuoden 2023 aikana suunnittelee kyselytutkimuksen mukaan vajaa viidennes vastaajista. Näistä yli puolet miettii työpaikan vaihtamista koska haluaa parempaa palkkaa. Joustavamman työn perässä vaihtoa harkitsee 26 prosenttia vastaajista. 

– Tulosten perusteella näyttää siltä, että koronan aikana esille noussut great resign -ilmiö on osittain edelleen näkyvissä. Miehistä 67 prosenttia vaihtaisi työpaikkaa paremman palkan toivossa, naisista vain 39 prosenttia. Tässä näkyy varmasti naisenemmistöalojen matala palkkaus ja sukupuolten palkkaerot, Heinonen sanoo. 

Erilaisista yritysten tarjoamista palkitsemiskeinoista tunnetuimmat olivat tulospalkkaus ja lakisääteistä turvaa kattavammat vakuutukset kuten vapaa-ajan tapaturmavakuutus, terveysturvavakuutus ja ryhmähenkivakuutus. Lakisääteistä turvaa kattavammat vakuutukset korostuivat sitouttamistekijänä 24–34-vuotiaiden keskuudessa. Tulospalkkausta piti melko sitouttavana tai erittäin sitouttavana yhteensä 74 prosenttia suomalaisista. 

OP Ryhmän datan mukaan erityisesti yrityksien tarjoamat yksilölliset eläkeratkaisut ja ryhmäeläkeratkaisut ovat kasvussa. Esimerkiksi OP:n tarjoaman ryhmäeläkkeen maksutulo kasvoi vuonna 2022 jopa 34 prosenttia. 

– Yritykset haluavat nykyisin yhä useammin huomioida koko henkilöstöä erilaisilla palkitsemisratkaisuilla. Tutkimuksemme mukaan yritysten eläkeratkaisujen tarjoaminen koettiin hyvin sitouttavaksi. Jopa 62 prosenttia piti sitä vähintään melko paljon sitouttavana tekijänä, Heinonen summaa.  

OP Ryhmän tammikuussa 2023 toteutettuun kyselytutkimukseen vastasi verkkopaneelissa 18–79-vuotiaita suomalaista (n=2628) valtakunnallisesti edustavasti. Tutkimukseen vastanneiden määrä vaihtelee kysymyksittäin. Tutkimuksen toteutti Taloustutkimus Oy OP Ryhmän toimeksiannosta. Vastausten virhemarginaali on enimmillään +/- 2,0 prosenttiyksikköä. 

Lähde: OP Ryhmä