OhoTV Suomi

Jokainen hetki on liven arvoinen

Kuva: Kirkko Helsingissä

Helsingin seurakuntavaaliehdokkaista kolme neljäsosaa kannattaa sukupuolineutraalia kirkollista vihkimistä

Seurakuntavaaleissa äänestetään marraskuussa. Seurakuntavaalien vaalikone kertoo paljon seurakuntavaaliehdokkaiden arvoista ja ajatuksista. Vaalikonevastaukset kertovat paljon muun muassa ehdokkaiden asenne- ja arvomaailmasta.

Vaalikoneen tilastot osoittavat, että helsinkiläiset seurakuntavaaliehdokkaat ovat varsin korkeasti koulutettuja. Heistä kolmella neljäsosalla on korkeakoulututkinto. Kun ehdokkailta kysyttiin, mitä puoluetta he äänestäisivät, jos eduskuntavaalit olisivat nyt, ilmoitti 304 vastaajaa oman kantansa. Näistä vastaajista 99 aikoisi äänestää kokoomusta, 58 vihreitä ja 54 SDP:tä. Kristillisdemokraateille äänensä antaisi 38 henkilöä.

Seurakuntalaiset halutaan tiiviimmin mukaan päätöksentekoon

Yhdestä asiasta helsinkiläiset ehdokkaat olivat varsin yksimielisiä. Peräti 96 prosenttia vaalikoneeseen vastanneista oli sitä mieltä, että seurakuntalaisten tulisi saada suunnitella, kehittää ja toteuttaa seurakunnan toimintaa nykyistä enemmän. Myös seurakuntien työntekijöistä halutaan pitää kiinni. Vastaajista 80 prosenttia on sitä mieltä, että tiukentuvassa taloustilanteessa seurakuntien tulisi ennemmin luopua tiloista kuin karsia henkilöstöä.

Jopa 84 prosenttia vastaajista on sitä mieltä, että jos muista kiinteistöistä kuin kirkkotiloista luovutaan, kirkkojen käyttöä tulisi monipuolistaa muuttamalla esimerkiksi kirkkosaleja monitoimitiloiksi tai vuokraamalla niitä muille toimijoille. Yli puolet (56%) kallistuu sille kannalle, että kulttuuriperinnön säilymisestä tulee huolehtia myös niissä tilanteissa, joissa se edellyttää muista kustannuksista karsimista. Tähän kysymykseen 14% vastaajista valitsi puolestaan vaihtoehdon “en osaa sanoa”, ja 30% kallistui väitteen vastustamisen kannalle.

Yhdenvertaisuus ja tasa-arvo ovat helsinkiläisille tärkeitä

Keille kirkollinen avioliitto kuuluu? Tähän kysymykseen vaalikoneen vastaajilla oli selkeä näkemys. Heistä 74 prosenttia on sitä mieltä, että kirkon tulisi vihkiä avioliittoon myös samaa sukupuolta olevat. Sitä vastustaa 20 prosenttia vastaajista 6 prosenttia ei osaa tai halua ilmaista kantaansa.

Varsin merkittävä enemmistö eli 82 prosenttia vastaajista on myös sitä mieltä, että lähetysjärjestöjen tuista päätettäessä on otettava huomioon, miten järjestö toteuttaa yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon periaatteita.

Ehdokkaista 71 prosenttia on myös sitä mieltä, että kirkon on paikallisen seurakuntatyön lisäksi panostettava myös valtakunnalliseen, esimerkiksi verkon välityksellä tapahtuvaan työhön. Ja yli puolet (55%) helsinkiläisistä ehdokkaista haluaisi kirkon johtavien viranhaltijoiden kuten piispojen ja kirkkoherrojen tehtävät määräaikaisiksi.

Entä keitä kirkon erityisesti tulisi auttaa? Erityisesti yksinäisten ja sairaiden auttaminen, perheiden auttaminen kriiseissä sekä sielunhoito ja keskusteluapu koetaan ehdokkaiden keskuudessa tärkeiksi kirkon tehtäviksi. Sen sijaan alle 10 prosenttia ehdokkaista priorisoisi turvapaikanhakijoiden parissa tehtävän työn kolmen kirkon tärkeimmän tehtävän joukkoon.

Seurakuntavaalien vaalikoneen löydät täältä.

Ennakkoäänestys järjestetään 8.-12.11.2022. Varsinainen äänestyspäivä on 20.11.2022.

Lähde: Kirkko Helsingissä