OhoTV Suomi

Jokainen hetki on liven arvoinen

Lapsuuden kokemukset omista vanhemmista saattavat heijastua tapoihimme säädellä tunteita

Kuvituskuva: Conscious Design / Unsplash

Lapsuuden kokemuksilla vanhempiemme lämmöstä ja ylikontrolloinnista saattaa olla merkitystä siinä, miten säätelemme tunteitamme aikuisuudessa. Tampereen yliopiston tuore psykologian alan tutkimus selvitti tunnekokemuksia reaaliajassa älypuhelinten avulla.

Tutkimuksessa selvitettiin lapsuudessa koetun vanhemmuuden yhteyksiä aikuisten arkielämän tunteiden säätelyyn. Tunteiden säätelyllä tarkoitetaan ajassa etenevää prosessia, jossa ihminen pyrkii vaikuttamaan tunteisiinsa erilaisten säätelykeinojen avulla. Ihminen voi esimerkiksi tukahduttaa tunteidensa ilmaisemista vältellessään sosiaalisia ristiriitatilanteita.

Tutkimus perustuu kehityspsykologisiin teorioihin, joiden mukaan vanhempien kasvatus- ja vuorovaikutustyylit muodostavat keskeisen osan perheen tunneilmastoa, heijastaen tärkeää tietoa myös perheen ulkopuolisesta maailmasta. Tämä näkökulma esittää, että kokemukset omien vanhempien tyyleistä, kuten lämmöstä ja ylikontrolloinnista, ohjaavat lapsen tunteiden säätelyn sekä tunteisiin liittyvien uskomusten kehittymistä, mikä voi myöhemmin näkyä tunteiden säätelyssä myös aikuisuudessa.

Reaaliaikaista tietoa tunteiden säätelystä
Tutkimuksen ensimmäisen kirjoittajan, väitöskirjatutkija ja psykologi Jaakko Tammilehdon mukaan tutkimuksen erityispiirteenä oli kokemusotantamenetelmän hyödyntäminen tunteiden säätelyn tutkimisessa.

– Perinteisesti tutkimus on tarkastellut arkielämän tunteiden säätelyä kysymällä ihmisten arvioita yleisistä taipumuksistaan säädellä omia tunteitaan. Kuitenkin tällaiset asetelmat kykenevät rajallisesti erottelemaan hienovaraisempia tunteiden säätelyn osaprosesseja ja -vaiheita, Tammilehto kertoo.

Kokemusotantamenetelmässä henkilöt raportoivat tietoa tunteiden säätelytavoistaan ja tunnekokemuksistaan älypuhelimillaan lukuisia kertoja päivässä useiden päivien ajan reaaliajassa.

– Tämä tarjoaa ainutlaatuisen ikkunan dynaamisten tunteiden säätelyprosessien tutkimiseen koskien esimerkiksi sitä mitä säätelykeinoja ihmiset valitsevat käytettäväksi sekä miten he pystyvät näiden keinojen avulla vaikuttamaan omiin tunteisiinsa.

Lapsuuden perheen tunneilmasto näkyy aikuisuudessa
Tammilehdon mukaan tutkimustulokset tarjoavat alustavia viitteitä siitä, että lapsuuden kokemukset omien vanhempien lämmöstä ja ylikontrolloinnista voivat edelleen näkyä aikuisuudessa siinä, miten paljon ylipäänsä säätelemme tunteitamme. Tämä saattaa liittyä siihen, miten suhtaudumme tunteisiimme.

– Lapsuudessa koettu vanhemmuuden lämpö saattaa lisätä arvostusta ja hyväksyntää omia tunteita ja niiden hyödyllisyyttä kohtaan ilman suurta tarvetta tunteiden voimakkaaseen säätelyyn. Tutkimuksessamme tämä näkyi esimerkiksi vähäisempänä tunteiden tukahduttamisena. Sen sijaan lapsuudessa koettu vanhempien ylikontrollointi saattaa lisätä uskomuksia tunteiden kontrolloinnin välttämättömyydestä, mikä voi ajoittain näkyä jopa tunteiden ylisäätelynä.

— Voimakkaammat johtopäätökset vaativat kuitenkin tulosten toistamista suuremmissa aineistoissa ja tiukemmissa testeissä jatkotutkimuksissa, Tammilehto korostaa.

Tutkimus on osa psykologian tohtori Jallu Lindblomin johtamaa Päivittäiset tunteet -tutkimusprojektia ja se on Suomen Kulttuurirahaston, Alfred Kordelin säätiön ja Suomen Akatemian rahoittama. Tutkimus on julkaistu kaikille avoimena Cognition and Emotion -lehdessä 10.5.2023.

Jaakko Tammilehto, Marjo Flykt, Kirsi Peltonen, Peter Kuppens, Guy Bosmans & Jallu Lindblom (2023): Roles of recalled parenting experiences and effortful control in adult daily emotion regulation. Cognition and Emotion.

Tutkimusryhmä jatkaa tutkimusta teeman parissa. Hiljattain esirekisteröidyssä uudessa tutkimuksessa selvitetään lapsuuden traumaattisten kokemusten ja päivittäisen tunteiden dynamiikan välisiä yhteyksiä aikuisuudessa.

Lähde: Tampereen yliopisto